НАПУСНА НИ ДОАЙЕНЪТ НА БЪЛГАРСКАТА КАРТОГРАФИЯ – ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ

ICC2019 BG   На 6 януари внезапно почина доайенът на българската картография инж. Иван Петров.

   Инж. Иван Василев Петров е роден на 10.04.1933 г. в София. Завършва VI Со­фийска мъжка гимназия, после - Геодезическия фа­култет на ИСИ (сега УАСГ), специалност „Ге­одезия, фотограметрия и картография", където се дипломира през 1957 г. Още незавър­шил е назначен в ПО „Карт Проект" и работи там до 2008 г. зае­майки различни длъжности, от които последните 15 години е управи­тел на „Картография" ЕООД.

   Иван Петров е основопо­ложник на туристическото картографиране у нас. Той е автор на всички туристи­чески карти, издадени у нас между 1958 и 1982 г. Като ръководител-сек­тор, началник направление и зам.-генерален директор полага усилия за създаване на кадри за ту­ристическата картография и стил, отлича­ващ българските туристиче­ски карти.

   И извън работата той посвещава времето си в полза на ту­ризма. Дълги години актив­но помага на БТС. Член е на Републиканската комисия по маркировка, ак­тивно работи по изготвяне на кадастралните карти за планинските маркировки, участва в изготвянето и от­печатването на Правилника за маркировка на туристи­ческите пътища в Република България. Успоредно с ежедневните си задължения се посве­щава и на хуманното дело на планински спасител. В про­дължение на 29 години е планински спасител и участник в голям брой спасителни акции, включително в издирването и намирането на бившия ми­нистър на външните работи Иван Башев.

   Носител е на много отли­чия - „Заслужил деятел на БТС", медал "Алеко" (2 пъти), „Заслужил маркировач", „За заслуги към БТС" - I степен., „Заслужил деятел на БЧК" (2 пъти). За дейността му в ПСС многократно е награждаван с отличия на МРРБ. Носител е на наградата „Златно перо" за 2006 година.

   Богатият му професио­нален и житейски опит го правят желан партньор във всякакви мероприятия и про­екти, свързани с туризма.      

   Под неговата редакция са из­лезли досега повече от 470 издания - карти и атласи с туристическа тематика, сред които Ту­ристически атлас на Бълга­рия, Атлас „100 национални туристически обекта", Ав­томобилен атлас на Бълга­рия, Пътна карта на Европа, Автомобилна карта на Бъл­гария, Билките в България, Гъбите в България, Рибите в България, Дивечът в Бъл­гария. Редактирал е изданията на карти на Рила, Пирин, Витоша, Родопи, Западна Стара пла­нина, Средна Стара плани­на, Източна Стара планина, Странджа, Плана, Лoзенска планина, Голо бърдо, Осогов­ска планина, Средна гора, Сла­вянка, както и панорамните карти на зимните курорти Банско, Бо­ровец, Пампорово и Алеко; па­норамите на к.к. Албена, Злат­ни пясъци, Св. св. Константин и Елена, Слънчев бряг, Дюни, Елените, на Северно­то черноморско крайбрежие, Южното черноморско край­брежие и още десетки други. Всички тези карти са имали многократни изда­ния.

   След пенсионирането си, инж. Иван Петров продължава да твори в областта на кар­тографията, издаването на нови туристически карти и ту­ристическа литература.

   В екипа на КартГео ООД Иван Петров предава безценен опит  на своите последователи  в сферата на картографията. Той е консултант на множество картографски издания получили заслужено признание в картографските среди и сред масовия потребител. Неговият творчески отпечатък може да се проследи в множество картографски проекти, сред които се отличават Релефна карта на България, Релефна карта на Косово, Релефна карта на Македония, Физически глобус на света, Политически глобус на света, Карта на защитените територии в България, Карта на железопътната мрежа в България, съвременните туристически карти на Осоговска планина, Беласица и Огражден, Странджа, Карта на 100-те национални туристически обекта, Карта на 10-те планински първенци в България, Софийска Мала Света гора, София и околностите, Община Созопол,  Диви Родопи, Юндола и много други. Неговото име ще заема достойно място в издателския екип и на предстоящите за отпечатване значими картографски проекти сред които Туристическа карта на Западна Стара планина, Карта на Пирин, Карта на Витоша, серия карти на Родопите, Карта на пещерите в България, Атлас на туристически район Южно Черноморие.

   Името Иван Петров с годините се превърна в марка, в гаранция за качество и пример за безкомпромисно отношение към  професионализма в българската картография.

   Раздялата с  изтъкнатия български картограф инж. Иван Петров е огромна загуба за българската картография, за Българския туристически съюз, за Планинската спасителна служба и за всички, които имаха щастието да се нарекат негови приятели.

   Сътвореното от инж. Иван Петров ще държи в паметта ни винаги жив спомена за един паметен мъж и достоен българин.

            С болка и признателност:

                        инж. Тотьо Ангелов

                        инж. Мариан Николов

                        инж. Христо Мичев

                        гл. ас. д-р инж. Силвия Маринова

                        д-р инж. Георги Начев

                        инж. Стоян Стоянов

                        доц. д-р Борис Давидков

                        инж. Данчо Лазов

                        Григор Наков

                        д-р Стефан Пейков

                        Катя Радева

                       

Опелото ще бъде на 08.01.2020 (сряда) от 12:00 ч. в църквата „Свети Георги Победоносец“ на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 90.

07 януари 2020

КартГео представи своя карта на изложба в гр. Токио, Япония

ICC2019 BG     КартГео представи туристическата карта на Община Созопол на Международна картографска изложба в гр. Токио, Япония. Изложбата бе в рамките на 29-тата Международна картографска конференция, 15-20 юли 2019 г. Това е най-големият международен картографски форум, който се провежда на две години. Фирма КартГео участва в изложбата за четвърти път, след представянето в гр. Дрезден, Германия (2013 г.), гр. Рио де Жанейро, Бразилия (2015 г.) и гр. Вашингтон, САЩ (2017 г). Туристическата карта на Община Созопол (съвместно издание на КартГео и Геопан) бе част от експозицията, представяща последни издания на българската картография. Картографските произведения от България бяха представени от Българска картографска асоциация – национален представител в Международната картографска асоциация.
    Картата на Община Созопол е в мащаб 1:50 000 и представя изградената инфраструктура и туристическия потенциал на региона чрез подробна общогеографска информация за територията с акцент върху ефективно функциониращата туристическа инфраструктура, оценените културни и исторически забележителности, съществуващите административни граници, териториите за ловен туризъм, както и уникални защитени територии: части от Странджа планина, 3 резервата, 16 защитени местности и 11 природни забележителности. Изобразената територия на картата е важна част от древния Via Pontika, днес познат като световен път на птиците. На гърба на картата са разположени едромащабна карта на общинския център Созопол в М 1:15 000 и информационна част, която разкрива природните и културните забележителности на района, предоставяща допълнителни сведения за туристическия потенциал на Общината.

Още за изданието

 Релефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на България

23 юли 2019

Дългоочакваната релефна карта на България вече е на пазара

Релефна карта на България     Дългоочакваната Релефна карта на България е вече на пазара. Картата е в мащаб 1:570 000, с размери 108/82 cm и е чудесно предложение за училища и образователни центрове; държавни и обществени структури; офиса, кабинета и дома.
    Релефът е 3D изобразен, като триизмерното възприятие е засилено чрез асоциативно хипсометрично оцветяване, изохипси (хоризонтали) и изобати. Представени са всички планини в България, техните основни дялове, главни върхове и планински проходи. На картата са изобразени морета, езера, язовири, реки; градове, села, административни центрове; железопътни линии, автомагистрали, пътища с тяхната категоризация; държавни граници и гранични контролно-пропускателни пунктове; курортни и туристически комплекси; основни летища и пристанища.
    Чрез триизмерно представен релеф и допълнителното му мащабно увеличаване (М 1:90 000) се подчертават градацията на височината и топографското разнообразие. С помощта на картата могат да се изследват планински вериги, долини, равнини и други форми на релефа в три измерения. Картата е подходяща както за опознаване и изучаване на топографията на България, така и за планиране на пътешествия, туристчиески походи и приключения!
     Релефната карта на България е удостоена със сертификат за качество от Българска картографска асоциация - 0004/20.03.2019 и е включена в списъка на сертифицираните картографски издания в България.

Още за изданието

 Релефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на България

21 март 2019

Новата туристическа карта на Община Созопол зарадва участниците в международен картографски форум

21 Karta Sozopol 7ICCGIS   Екземпляри от новата туристическа картата на Община Созопол, съвместно издание на КартГео и Геопан, бяха предоставени на всички участници в 7-та Международна конференция по картография и ГИС, която се проведе от 18 до 23 юни в живописния гр. Созопол.
   Картата зарадва близо 200 представители от над 30 държави. Конференцията бе организирана от Българската картографска асоциация, Международната картографска асоциация и УАСГ – София в сътрудничество с Община Созопол и съорганизатори Военно-географската служба към Министерство на отбраната и Българския червен кръст. Проявата бе под почетния патронаж на г-жа Цвета Караянчева, председател на НС на Р. България.
   Картата разкрива туристическия потенциал на региона, като акцентира върху културни и исторически забележителности и уникални защитени територии.

25 юни 2018

Първа награда за туристическата карта на Община Созопол в Национален конкурс за карти

21 Karta Sozopol 7ICCGIS   По повод отбелязването на 20-тия Световния ГИС ден, на 14.11.2018 г. бяха отличени победителите в Националния конкурс за карти „Преоткриваме България с ГИС". С първа награда бе отличена първата сертифицирана туристическа карта на Община Созопол, съвместно издание на КартГео и Геопан.

 

16 ноември 2018