Фирма „КАРТГЕО” ООД е основана през 2004 г. и разполага с екип от професионалисти с богат опит в областта на геодезията, топографията, картографията, ГИС и програмирането.


    Предмет на дейност:

  • картография  – проектиране, изработване и издаване на широк спектър картографски продукти, в това число релефни карти, глобуси, туристически карти, геоложки карти, карти на транспорта, карти на защитени територии, специални карти за защита при пожари, карти към планове за защита при бедствия и др.;
  • проектиране, внедряване и поддържане на ГИС, GPS и комуникационни технологии;
  • геодезия;
  • кадастър;
  • рекламна и издателска дейност.

    Екипът на „КАРТГЕО” ООД се състои от специалисти с доказан опит в структорите на Военно-географската служба на БА, в ръководството и управлението на фирми, получили национално и международно признание в сферата на геодезията, картографията и ГИС. 
   Натрупаният опит гарантира оптимални решения при проектиране, внедряване и поддържане на информационни системи; извършване на картографски и геодезически дейности; изработване и издаване на рекламни материали; консултантски услуги.
   Съчетаването на богат професионален опит в областта на картографията и дългогодишно участие на част от екипа на фирмата в структурите на Планинската спасителна служба, позволява проектиране и изработване на професионални туристически карти с висока потребителска стойност. 
    „КартГео” ООД залага изключително на кадровия потенциал, като провежда политика на приемственост между кадри с доказан практически опит и дипломирани отлични млади специалисти.