Проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България“ (Извън НАТУРА2000)“ (СХЕ-БГ), финансиран в рамките на програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. - изработване на бази от данни и цифрови карти.
Изработване на цифрови модели на геоложки карти в района на Чукотка (Далечен изток).
Трансграничен проект между България и Турция „Странджа / Йълдъз е планината без пожари“ – изработване на карта на планината Странджа в мащаб 1:100 000, чието специално съдържание представя границите на българските и турските горски стопанства, класовете на пожароопасност на територии в обхвата на проекта, специализираните служби и изградената противопожарна инфраструктура, защитените територии.
Трансграничен проект „Ако нямаш огледало, погледни съседа си – маркетинг на екотуристическия потенциал на Стрнджа/Йълдъз“ по Програма ФАР - Трансгранично сътрудничество България – Турция, „Грантова схема за насърчаване устойчивото развитие в планинския район Странджа/Йълдъз“ – изработване на обзорна туристическа карта в М 1:200 000, информационни брошури, интернет сайт, рекламен видеоклип.
Трансграничен проект за изработване на релефна карта на Република Косово и прилежащите територии, съвместно с Тримакс Картография ООД - Македония.
Трансграничен проект за изработване на релефна карта на Република Македония и прилежащите територии, съвместно с Тримакс Картография ООД - Македония.
Проекти за изработване на специални карти към общински планове за защита при бедствия – общините Троян, Шумен, Смолян, Елин Пелин, Костинброд, Мадан и др.
Проектиране и изработване на релефна карта на Природен парк „Рилски манастир“, като елемент от релефен информационен модел, ситуиран в Информационния център на ПП Рилски манастир".
Изработване на релефна карта на Природен парк „Българка“, като елемент от мобилна експозиция на релефен информационен модел, създаден за нуждите на Дирекцията на ПП Българка, съвместно с Давгео ЕООД.
Извършване на геодезически и картографски дейности към планове за управление на защитени територии.
Извършване на геодезически и картографски дейности при разработване на паркоустройсвени и лесоустройствени проекти.
Изработване на геоложки карти за определени територии.