НАПУСНА НИ ДОАЙЕНЪТ НА БЪЛГАРСКАТА КАРТОГРАФИЯ – ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ

ICC2019 BG   На 6 януари внезапно почина доайенът на българската картография инж. Иван Петров.

   Инж. Иван Василев Петров е роден на 10.04.1933 г. в София. Завършва VI Со­фийска мъжка гимназия, после - Геодезическия фа­култет на ИСИ (сега УАСГ), специалност „Ге­одезия, фотограметрия и картография", където се дипломира през 1957 г. Още незавър­шил е назначен в ПО „Карт Проект" и работи там до 2008 г. зае­майки различни длъжности, от които последните 15 години е управи­тел на „Картография" ЕООД.

   Иван Петров е основопо­ложник на туристическото картографиране у нас. Той е автор на всички туристи­чески карти, издадени у нас между 1958 и 1982 г. Като ръководител-сек­тор, началник направление и зам.-генерален директор полага усилия за създаване на кадри за ту­ристическата картография и стил, отлича­ващ българските туристиче­ски карти.

   И извън работата той посвещава времето си в полза на ту­ризма. Дълги години актив­но помага на БТС. Член е на Републиканската комисия по маркировка, ак­тивно работи по изготвяне на кадастралните карти за планинските маркировки, участва в изготвянето и от­печатването на Правилника за маркировка на туристи­ческите пътища в Република България. Успоредно с ежедневните си задължения се посве­щава и на хуманното дело на планински спасител. В про­дължение на 29 години е планински спасител и участник в голям брой спасителни акции, включително в издирването и намирането на бившия ми­нистър на външните работи Иван Башев.

   Носител е на много отли­чия - „Заслужил деятел на БТС", медал "Алеко" (2 пъти), „Заслужил маркировач", „За заслуги към БТС" - I степен., „Заслужил деятел на БЧК" (2 пъти). За дейността му в ПСС многократно е награждаван с отличия на МРРБ. Носител е на наградата „Златно перо" за 2006 година.

   Богатият му професио­нален и житейски опит го правят желан партньор във всякакви мероприятия и про­екти, свързани с туризма.      

   Под неговата редакция са из­лезли досега повече от 470 издания - карти и атласи с туристическа тематика, сред които Ту­ристически атлас на Бълга­рия, Атлас „100 национални туристически обекта", Ав­томобилен атлас на Бълга­рия, Пътна карта на Европа, Автомобилна карта на Бъл­гария, Билките в България, Гъбите в България, Рибите в България, Дивечът в Бъл­гария. Редактирал е изданията на карти на Рила, Пирин, Витоша, Родопи, Западна Стара пла­нина, Средна Стара плани­на, Източна Стара планина, Странджа, Плана, Лoзенска планина, Голо бърдо, Осогов­ска планина, Средна гора, Сла­вянка, както и панорамните карти на зимните курорти Банско, Бо­ровец, Пампорово и Алеко; па­норамите на к.к. Албена, Злат­ни пясъци, Св. св. Константин и Елена, Слънчев бряг, Дюни, Елените, на Северно­то черноморско крайбрежие, Южното черноморско край­брежие и още десетки други. Всички тези карти са имали многократни изда­ния.

   След пенсионирането си, инж. Иван Петров продължава да твори в областта на кар­тографията, издаването на нови туристически карти и ту­ристическа литература.

   В екипа на КартГео ООД Иван Петров предава безценен опит  на своите последователи  в сферата на картографията. Той е консултант на множество картографски издания получили заслужено признание в картографските среди и сред масовия потребител. Неговият творчески отпечатък може да се проследи в множество картографски проекти, сред които се отличават Релефна карта на България, Релефна карта на Косово, Релефна карта на Македония, Физически глобус на света, Политически глобус на света, Карта на защитените територии в България, Карта на железопътната мрежа в България, съвременните туристически карти на Осоговска планина, Беласица и Огражден, Странджа, Карта на 100-те национални туристически обекта, Карта на 10-те планински първенци в България, Софийска Мала Света гора, София и околностите, Община Созопол,  Диви Родопи, Юндола и много други. Неговото име ще заема достойно място в издателския екип и на предстоящите за отпечатване значими картографски проекти сред които Туристическа карта на Западна Стара планина, Карта на Пирин, Карта на Витоша, серия карти на Родопите, Карта на пещерите в България, Атлас на туристически район Южно Черноморие.

   Името Иван Петров с годините се превърна в марка, в гаранция за качество и пример за безкомпромисно отношение към  професионализма в българската картография.

   Раздялата с  изтъкнатия български картограф инж. Иван Петров е огромна загуба за българската картография, за Българския туристически съюз, за Планинската спасителна служба и за всички, които имаха щастието да се нарекат негови приятели.

   Сътвореното от инж. Иван Петров ще държи в паметта ни винаги жив спомена за един паметен мъж и достоен българин.

            С болка и признателност:

                        инж. Тотьо Ангелов

                        инж. Мариан Николов

                        инж. Христо Мичев

                        гл. ас. д-р инж. Силвия Маринова

                        д-р инж. Георги Начев

                        инж. Стоян Стоянов

                        доц. д-р Борис Давидков

                        инж. Данчо Лазов

                        Григор Наков

                        д-р Стефан Пейков

                        Катя Радева

                       

Опелото ще бъде на 08.01.2020 (сряда) от 12:00 ч. в църквата „Свети Георги Победоносец“ на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 90.

07 януари 2020